google.com, pub-6614269725245949, DIRECT, f08c47fec0942fa0 İbn-i Teymiyye Tefsiri (10 Cilt Takım)

İbn-i Teymiyye Tefsiri (10 Cilt Takım)

Fiyat: 850,00 TL
İndirimli: 425,00 TL
%50İndirim

Tefsirin Derlenmesindeki Yöntem

 

Ş eyhu’l- İ slâm’ ı n özel olarak tefsire dair yaz ı p önceden bas ı lm ış  olan aç ı klamalar ı , dört cilt kadard ı r. Geri kalan aç ı klamalar ı  ise bizim onun di ğ er eserlerinden ç ı kard ığı m ı z aç ı klamalar ı  olup, bu da taraf ı m ı zdan yedi cilt olarak ç ı kart ı lm ış  bulunmaktad ı r. Böylelikle bu,  Ş eyhu’l- İ slâm  İ bn Teymiyye’nin derlenmi ş  tefsirinin tamam ı n ı  olu ş turmaktad ı r.

 

Bu derleme, ilk olarak Ba ğ dat’ta 1412/1991 y ı l ı nda Irak’ ı n ku ş at ı lmas ı ile birlikte ba ş lam ış t ı .

Ben de Be ş ir b. Cevat el-Kaysî ile  İ mad b. Muhammed el-Ba ğ dadî ad ı ndaki karde ş lerimle, bu i ş in listesini ç ı karma i ş lemine ba ş lamak üzere ittifak ettim.

Yap ı lacak ilk i ş İ bn Teymiyye’nin tekrara kaçmadan bütün eserlerini tespit etmekten ibaretti.

Karde ş lerim i ş e ba ş lay ı p Mecmu’u’l-Fetâvâ’dan ve di ğ er eserlerden derlemeye giri ş tiler. Tefsire dair bütün bölümleri yaz ı yorlard ı . Bu derlemenin plan ı  da; bir karde ş imiz,  İ bn Teymiyye’nin telifi olan bütün eserleri tetkik edecek ve tefsir ile alakal ı  paragraflar ı i ş aretleyecekti. Sonra, di ğ er karde ş imiz ayn ı  i ş lemi ayn ı kitapta yapacak, arkas ı ndan i ş  bana gelecekti. Ben, her ikisinin ortakla ş a tespit ettiklerine, farkl ı kanaat belirttiklerine ve gözlerinden kaçanlara bakacak, sonra da ula ş t ığı m ı z sonucu birlikte tart ış acakt ı k. Kar şı m ı za ç ı kan problemler,  Ş eyhu’l- İ slâm  İ bn Teymiyye’nin sözlerinden olup hakk ı nda görü ş  ayr ı l ığı  olan kesimler ile baz ı  geni ş  aç ı klamalardan ayr ı  olarak, ku ş atma alt ı nda geçim  ş artlar ı  oldukça kötüle ş ti. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in güvenlik  ş artlar ı  da kötüle ş ti. Bu da 1414 h. y ı l ı nda Ürdün’den ç ı kmaya bizi mecbur etti.

1415 h. y ı l ı nda Umreyi eda etti ğ im esnada,  Ş eyhu’l- İ slâm’ ı n tefsiri konusunu Dar-u  İ bni’l-Cevzi’nin sahibi faziletli karde ş im Ebu Fevvaz Sad es-Sumeyl’e açt ı m. O da konuyu benimsedi; arkas ı ndan biz de bu i ş e yeniden ba ş lad ı k.

Yap ı lacak taraman ı n hatadan uzak, sa ğ l ı kl ı  ve kapsaml ı  olmas ı n ı  sa ğ lamak maksad ı yla  Ş eyhu’l- İ slâm’a ait her bir cilt üçümüz taraf ı ndan gözden geçiriliyordu.

Sekiz ayl ı k ya da bir y ı ll ı k bir süre içerisinde i ş  tamamland ı ktan sonra, 110 ciltten fazla eserin ve küçük bir risalenin taramas ı tamamland ı . Ayr ı ca  İ bn Receb’in bütün eserleri,  İ bn Kayy ı m,  İ bn Kesir, el-Kas ı mî ve  Ş eyhu’l- İ slâm’ ı n biyografisini yazm ış  di ğ er eserler de tarand ı .

Derleme i ş leminin sona ermesinden sonra, kitab ı , Kur’ân- ı  Kerim’in sûrelerine uygun olarak s ı ralamaya koyulduk. Sonra tek ba şı ma kitab ı n tahkik i ş ini yapt ı m. 1416 h. y ı l ı  sonunda kitap, sayfa düzeni verilmek üzere takdim edildi. Pek çok problem ortaya ç ı kt ı . Bunlar da kitab ı  - fihristler d ışı nda- 11 cilt halinde ç ı kar ı lmas ı  maksad ı yla pek k ı sa say ı lmayan bir süre geciktirdi.

Daha sonra Dar-u  İ bni’l-Cevzi sahibi de ğ erli karde ş imiz Sad es-Sümeyl, kitab ı n Beyrut’ta yeniden düzenlenmesini uygun gördü. Böylelikle kitap yeniden dizildi. Tashih ve fihrist çal ış malar ı  yeniden yap ı ld ı . 1416-1424 y ı llar ı  aras ı nda ise  Ş eyhu’l- İ slâm’ ı n tahkikli yeni birtak ı m eserleri daha ortaya ç ı kt ı . Onlar ı n ışığı nda tefsire de yeni  ş eyler ilave edildi. Buna göre böyle bir gecikme çok hay ı rl ı  olmu ş tu.  "Ho ş unuza gitmeyen bir  ş eyde Allah, pek çok hay ı r takdir etmi ş  olabilir.”   (Nisa, 19)

Eserin Derlenmesi, Düzenlenmesi ve Tahkikinde  İ zlenen Yol

Ş eyhu’l- İ slâm’ ı n sözlerini ve Kur’ân âyetlerinin tefsiri hakk ı nda aç ı klamalar ı n ı  bilen ilim ehli ki ş iler için, bu aç ı klamalar ı n ı n üç türlü oldu ğ unu bilmeyen yoktur:

• Sözlerinin bir k ı sm ı  kesinlikle tefsirdir. Bunda bir görü ş  ayr ı l ığı  yoktur. Zannederim, bu türden hiçbir  ş eyi d ış ar ı da b ı rakmad ı m. Bu türden aç ı klamalar ı n ı  herhangi bir eksiklik sözkonusu olmamak üzere tamamen ilgili yere yerle ş tirdim.

• Bir k ı sm ı , tefsir de ğ il, tan ı k olarak gösterilen aç ı klamalard ı r. Yahut da sadece âyet-i kerimeyi delil göstermekten ibarettir. Bunun tefsir olmad ığı  hususunda da görü ş  ayr ı l ığı  yoktur.

• Bir k ı sm ı  ise bir istidrat (ek aç ı klama) ve âyetin yahut sûrenin anlam ı  hakk ı nda geni ş  çerçeveli bir ifadedir. Bu da bir bak ı ma tefsirle ilgilidir. Fakat do ğ rudan tefsirle alakal ı  de ğ ildir. Bu husus, ictihadi bir meseledir.  İ lim ehli ve ilim tahsil edenler, bu hususta benden farkl ı  kanaat sahibi olabilirler.

• Ayn ı ş ekilde  ş unu da eklemek istiyorum: E ğ er  Ş eyhu’l- İ slâm, tefsir mahiyetindeki bir rivâyeti ya da bir sözü nakletmi ş  ise bundan dolay ı  bu nakil bizim tefsirimize girmi ş tir.

• Yine burada tam olarak koymu ş oldu ğ um uzunca bir tek hususa dikkat çekmek istiyorum. Bu da, Rûm Sûresi 30. âyetle ilgili olarak yüce Allah’ ı n:  "Allah’ ı n insanlar ı  üzerinde yaratt ığı  f ı trat ı na dosdo ğ ru çevir.”   (Rûm, 30)  buyru ğ udur.  Ş eyhu’l- İ slâm, bu âyetin manas ı na dair aç ı klamalar yazm ış  ve burada, konuyu enine boyuna dile getirmi ş tir. Çok say ı da görü ş leri kaydetmi ş  ve tefsirin s ı n ı rlar ı n ı n d ışı na ç ı km ış t ı r. Arkas ı ndan tekrar âyet-i kerime ile ilgili aç ı klamalar ı na devam etmi ş tir. Bunlar ı , ilgili yerine koymakta tereddüt ettim. Sonra eksiksiz olarak koymay ı uygun gördüm ve bu da yetmi ş sayfadan fazla bir yer tutmaktad ı r.

Tefsirin tertibine gelince; bu s ı ralama, Kur’ân sûrelerine uygundur. Tefsirin paragraflar ı da bir ya da birkaç âyet esas ı ile ayr ı lm ış t ı r. A ş a ğı da görüldü ğ ü gibi:

• Âyetin ya da sûrenin faziletleri

• Nüzul sebebi

• Âyetin toplu olarak tefsiri ya da adland ı r ı ld ığı ş ekliyle e sûrenin yahut bir grup âyetin konulu tefsiri ile ilgili aç ı klamalar

• Kur’ân’ ı n, Kur’ân ile tefsirine dair söylenenler

• Kur’ân’ ı n, hadislerle yahut sahih olsun ya da sahih d ışı nda olsun Ashab ve Tabiin’den gelen rivâyetler ile tefsiri

• Ashab ı n, Tabiin’in yahut da Tabiin’in Tabiileri’nin sözleri ile yap ı lm ış  rivâyet tefsiri

• Lügavî tefsir

•  İ stinbat ve  İ stidrat (geni ş  aç ı klamalar ya da yeni aç ı lan) yahut bunun d ışı ndaki aç ı klamalar

• Yap ı lm ış  yanl ış  tefsirler ile  Ş eyhu’l- İ slâm’ ı n bunlar ı  reddetmesi

Baz ı hallerde ise bu s ı ralamada takdim ve tehir yapmak zorunda kalm ış olabiliriz.

• Sonra da  Ş eyhu’l- İ slâm’ ı n tefsir olarak yazd ı klar ı  kaydedilmi ş tir.

 

Kitab ı n Tahkikinde  İ zledi ğ imiz Yol

 

Kitab ı n tahkikinde izledi ğ imiz yol, iki noktada toplan ı r:

 

Birinci Nokta: Nass ı n Tahkiki

 

Ş eyhu’l- İ slâm’ ı n sözü olarak derlenmi ş  bütün metinler, benim taraf ı mdan okunmu ş tur. Bundan maksat ise matbu nüshada herhangi bir hata ya da bir tahrif yap ı l ı p yap ı lmad ığı n ı  tespit etmektir. Kaynaklar ı  ve ba ş vuru eserlerini ya da tahkikli bask ı lar ı  kullanmak sûretiyle de yapabildi ğ im kadar ı n ı n tashihini yapt ı m.

 

İ kinci Nokta: Metinde Yer Alan  İ fadelerin Tahkiki

 

a) Metinde yer alan bütün hadisleri tahkik ettim. Bunu da bütün hadislerin kaynaklar ı n ı  göstermek, sonra da s ı hhat ya da zay ı f olu ş lar ı na dair a ş a ğı daki yolu izleyerek hüküm vererek yapt ı m.

1) Sahihayn (Buhârî ve Müslim)’de ya da onlardan herhangi birisinde ise bu kaynaklar ı n güvenilirli ğ i dolay ı s ı yla orada yer ald ığı n ı söylemeyi yeterli buldum.

2) Sahihayn’ ı n d ışı ndaki hadislerin; önce Kütüb-i Sitte’deki yerlerini, sonra  İ mam Ahmed’de, sonra da Mucemler, Mûsânnefler, Müsnedler ve daha ba ş ka kitaplardaki yerlerini gösterdim. Bununla birlikte, eski ve yeni hadis alimlerinin k ı lavuzlu ğ unda hadislere dair hüküm de verdim.

3) Metinde varit olmu ş bütün eserlerin (Ashab ve Tabiin’den gelen rivâyetlerin) kaynaklar ı n ı  gösterdim. Onlar ı n bir k ı sm ı  hakk ı nda hüküm verdim. Özellikle de tefsir ile alakal ı rivâyetlere itina gösterdim; Ashab- ı Kiram’dan, Tabiin’den ve onlardan sonra gelenlerden rivâyetle tefsir gibi. E ğ er bunlar ı , rivâyet yoluyla tefsir ile ilgilenen kaynaklarda bulduysam -Tâberî, Abdurrezzak’ ı n tefsiri,  İ bn Ebu Hakim’in tefsiri gibi-, onu naklettim. E ğ er buna imkân olmad ı ysa onu, Suyuti’nin ed-Durru’l-Mensûr adl ı eserinden ald ı m. Buna da imkân ı m olmad ı ysa onu, Selef’ten, nadir birtak ı m hususlar ı  nakletmi ş  kitaplardaki yerlerini gösterdim.  İ bnu’l-Cevzî’nin Zadu’r-Mesir adl ı eseri, Kurtubî, Maverdî, el-Vahidî, el-Be ğ avî, İ bn Hud, es-Sebanî, es-Semerkandî ve daha ba ş ka tefsirler gibi.

4)  Ş iirlerin kime ait olduklar ı n ı  belirttim.

5) Okuyucular taraf ı ndan pek bilinmedi ğ inden ötürü, hakk ı nda biyografik bilgi verilmeyi hak etti ğ ini dü ş ündü ğ üm kimselere dair biyografik bilgiler verdim.

6) Az say ı daki baz ı  yerlerle ilgili notlar dü ş tüm.

İş te bu pek büyük eserin ortaya ç ı kar ı lmas ı  u ğ runda gösterdi ğ im çabalar ı n özeti, budur. Bu çal ış malar ı m ı , ülkem Irak’a yap ı lm ış zalimce ku ş atman ı n arkas ı ndan, Amerikal ı lar ı n vatan ı m ı  i ş gali, ülkede bid’at ehlinin üstünlük sa ğ layarak Irak’taki ehli sünnet karde ş lerimizi öldürmek, i ş kence yapmak, göçe zorlamak gibi ancak Allah’ ı n bildi ğ i birçok ac ı lar ı  tatt ı rd ı klar ı bir zamanda yapt ı m. Bunlar ı n neticesinde ise Irak’ta yeniden Safeviler Dönemi geri döndü. Ben de hala ailemden ve sevdiklerimden uzak Ürdün’de gurbette bulunuyorum. E ğ er bir kusur varsa -ki kesinlikle vard ı r- bu, zaten bizim vasf ı m ı zd ı r ve  ş eytandand ı r. Elde etti ğ im ba ş ar ı  ise yaln ı zca Allah’tand ı r. Bu hususta ebediyyen benim bir üstünlü ğ üm, bir faziletim yoktur. Aksine lütuf sahibi sadece O’dur. Böyle bir i ş e beni seçti ğ i, böyle bir i ş le beni  ş ereflendirdi ğ i ve bana ikramda bulundu ğ u için  ş ükrediyorum. Irakl ı  karde ş lerimle beni destekleyip bana lütufta bulunan O’dur. Niyetimizi hâlis k ı lacak, maksad ı m ı z ı  gerçekle ş tirecek yüce Allah’t ı r. Allahu Teâlâ, Nebimize, onun aile halk ı na, ashab ı na salat ve selâm eylesin. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Ebu Muâz  İ yad b. Abdullatif b.  İ brahim el-Kaysî

 

Bu Tefs i rde Esas Alınan  Ş eyhu’l- İ slâm’ın Eserler i

1) Mecmu’u’l-Fetâvâ (37 Cilt).

2) Der’u Teârüzi’l-Akli ve’n-Nakl, Tahkik: Muhammed Re ş ad Salim (11 Cilt).

3) Minhacü’s-Sünneti’n-Nebeviyye, Tahkik: Muhammed Re ş ad Salim. (9 Cilt).

4) Câmiü’r-Resâil, Derleme ve Tahkik: Muhammed Re ş ad Salim (2 Cilt).

5) es-Safdiyye, Tahkik: Muhammed Re ş ad Salim (2 Cilt).

6) el- İ stikame, Tahkik: Muhammed Re ş ad Salim (2 Cilt).

7) el-Cevabu’s-Sahih Limen Beddele Dine’l-Mesih, tahkikli Darülasime bask ı s ı  (8 Cilt).

8) Beyanu Telbisi’l-Cehmiyye (2 Cilt).

9)  İ gtiza Ussurati’l-Mustakim, Tahkik: Dr. Nas ı r el-Akl (2 Cilt).

10) es-Sarimu’l-Meslu’l Ala  Ş atimi’r-Rasûl, Dar’u Remadi bask ı s ı , Takdim:  Ş eyh Bekr Ebu Zeyd (3 Cilt).

11) el-Musevvede li Âli Teymiyye ( Ş eyhu’l- İ slâm’ ı n dedesi, babas ı  ve  Ş eyhu’l- İ slâm’ ı n kendisi) (1 Cilt).

12) Tefsiru’l Âyâtin Ü ş kilet (2 Cilt).

13)  Ş erhu’l-Umde (Taharet, Namaz, Oruç, Hacc) (6 Cilt).

14) er-Raddu Ala’l–Ahnâî (Ortalama bir hacimde 1 Cilt).

15) er-Raddu Ala’l-Mant ı k ı yyîn (Büyükçe 1 Cilt).

16) Beyanu’d-Delil Ala  İ btali’t-Tahlil (el-Fetavau’l-Kubra’n ı n dördüncü cildi muhtevas ı nda.)

17) et-Tis’îniyye (el-Fetavau’l-Kubra’n ı n onbe ş inci cildinde.)

18) Bu ğ yetü’l-Murtâd (1 Cilt).

19) Camiu’r-Resâil Derleme ve Tahkik: Muhammed Üzeyr  Ş ems (4 Cilt).

20)  İ htiyarâtu Ş eyhu’l- İ slâm (el-Ba’lî) üçüncü cildin içerisinde (1 Cilt).

21) el-Fetava el-Kubra’dan: Nazariyyetü’l-Akd (1 Cilt).

22) el-Kavâidu’n-Nûraniyye (1 Cilt).

23) Muhtasaru’r-Reddi Ale’lBekrî (el- İ stiâne) (1 Cilt).

24) Savnu’l-Mant ı k (Suyuti’nin ihtisar ı ) (1 Cilt).

25) el-Kelimu’t-Tayyib (1 Risale).

26) er-Raddu Ala Men Kale Bifenai’l–Cennet-i Ven-nar (Risale).

27) Muhtasaru’l-Fetava el-M ı sr ı yye (Büyükçe 1 Cilt).

28) Kelam-u  İ bn Teymiyye  İ nde’l- İ mam  İ bni’l-Kayy ı m (Yazma, 1 Cilt).

29) Muhammed b. Abdulvehhab’ ı n Ş eyhu’l- İ slâm’ ı n sözlerinden derledi ğ i ifadeler. (1 Cilt).

30) en-Nubuvvat (1 Cilt).

31) Risaletü’n– İ le’s-Sultan el-Melik (Küçük bir risale).

32) Sualü’n-Fi Yezid (Küçük bir risale).

33) Nakzu Meratibi’l- İ cma (Orta boy).

34) "Zina eden zina etti ğ i zaman...” hadisinin  ş erhi (Küçük bir risale).

35)  Ş erhu’l-Ak ı deti’l-Asfahaniyye -Eski bask ı dan yararland ı m- (1 Cilt).

36) Mes’eletün: el-Murabatatu Bi’s-Su ğ uri Afdalu Em el-Mucaveratu Bi Mekke (1 risale).

37)  Ş eyhu’l- İ slâm  İ bn Teymiyye’nin eserlerinin bulundu ğ u bir derleme (Çe ş itli risalelerin bulundu ğ u bir cilt. Dar-u  İ bn Haz bask ı s ı ).

38) Kaidetün Fi’l- İ stihsan (Küçük bir cilt).

39) el-Mustedrak-u Ala Mecmu’u’l-Fetâvâ (Be ş  orta boy cilt).

40) Tenbihu’r-Raculi’l-Âk ı l alâ Tenvih ı ’l-Cedeli’l-Bât ı l (2 Cilt).

41) Cevabu’l- İ ’tirazâti’l-M ı sr ı yye Ale’l-Fetva’l-Hameviyye (Orta boy bir cilt).

42) er-Raddu ale’ ş - Ş âzelî

43) Tefsiru  İ bn Kesir.

44) Muellafatu  İ bn Receb.

45) Tefsiru’l-Kas ı

46) Mecmu’u’l-Fetâvâ’da tahrif edilmi ş  ve eksik olarak yer alm ış  Resail ve Mesail; bu da bas ı lmam ış  ve bende bulunan bir çal ış mad ı r. (2 Cilde yak ı nd ı r.)

Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Kredi Kartı Tek Ödeme :
425,00 TL
Havale :
425,00 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 425,00 TL 425,00 TL
2 Taksit 212,50 TL 425,00 TL
3 Taksit 141,67 TL 425,00 TL
4 Taksit 106,25 TL 425,00 TL
5 Taksit 85,00 TL 425,00 TL
6 Taksit 70,83 TL 425,00 TL
9 Taksit 50,46 TL 454,11 TL
12 Taksit 38,47 TL 461,68 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 425,00 TL 425,00 TL
2 Taksit 212,50 TL 425,00 TL
3 Taksit 141,67 TL 425,00 TL
4 Taksit 106,25 TL 425,00 TL
5 Taksit 85,00 TL 425,00 TL
6 Taksit 70,83 TL 425,00 TL
9 Taksit 50,46 TL 454,11 TL
12 Taksit 38,47 TL 461,68 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 425,00 TL 425,00 TL
2 Taksit 212,50 TL 425,00 TL
3 Taksit 141,67 TL 425,00 TL
4 Taksit 106,25 TL 425,00 TL
5 Taksit 85,00 TL 425,00 TL
6 Taksit 70,83 TL 425,00 TL
9 Taksit 50,46 TL 454,11 TL
12 Taksit 38,47 TL 461,68 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 425,00 TL 425,00 TL
2 Taksit 212,50 TL 425,00 TL
3 Taksit 141,67 TL 425,00 TL
4 Taksit 106,25 TL 425,00 TL
5 Taksit 85,00 TL 425,00 TL
6 Taksit 70,83 TL 425,00 TL
9 Taksit 50,46 TL 454,11 TL
12 Taksit 38,47 TL 461,68 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 425,00 TL 425,00 TL
2 Taksit 212,50 TL 425,00 TL
3 Taksit 141,67 TL 425,00 TL
4 Taksit 106,25 TL 425,00 TL
5 Taksit 85,00 TL 425,00 TL
6 Taksit 70,83 TL 425,00 TL
9 Taksit 50,46 TL 454,11 TL
12 Taksit 38,47 TL 461,68 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 425,00 TL 425,00 TL
2 Taksit 212,50 TL 425,00 TL
3 Taksit 141,67 TL 425,00 TL
4 Taksit 106,25 TL 425,00 TL
5 Taksit 85,00 TL 425,00 TL
6 Taksit 70,83 TL 425,00 TL
9 Taksit 50,46 TL 454,11 TL
12 Taksit 38,47 TL 461,68 TL

Özel ürünler

19,00 TL  −  9,00 TL
850,00 TL  −  544,00 TL
13,00 TL  −  7,00 TL
23,00 TL  −  12,00 TL
13,00 TL  −  7,00 TL
300,00 TL  −  120,00 TL
600,00 TL  −  360,00 TL
240,00 TL  −  132,00 TL
240,00 TL  −  96,00 TL
120,00 TL  −  96,00 TL
20,00 TL  −  11,00 TL
23,00 TL  −  13,00 TL
20,00 TL  −  11,00 TL
10,00 TL  −  5,00 TL
25,00 TL  −  12,00 TL
18,00 TL  −  9,00 TL
25,00 TL  −  12,00 TL
20,00 TL  −  11,00 TL
65,00 TL  −  39,00 TL
28,00 TL  −  22,40 TL
260,00 TL  −  208,00 TL
23,00 TL  −  13,00 TL
800,00 TL  −  320,00 TL
28,00 TL  −  14,00 TL
17,00 TL  −  9,00 TL
70,00 TL  −  56,00 TL
12,00 TL  −  5,00 TL
16,00 TL  −  8,00 TL
50,00 TL  −  35,00 TL
450,00 TL  −  243,00 TL
18,00 TL  −  9,00 TL
450,00 TL  −  288,00 TL
103,00 TL  −  42,00 TL
8,00 TL  −  4,00 TL
550,00 TL  −  220,00 TL
1.050,00 TL  −  525,00 TL
11,00 TL  −  5,00 TL
18,00 TL  −  10,00 TL
33,00 TL  −  20,00 TL
260,00 TL  −  156,00 TL
175,00 TL  −  87,00 TL
25,00 TL  −  12,00 TL
25,00 TL  −  12,00 TL
345,00 TL  −  138,00 TL
850,00 TL  −  467,50 TL
28,00 TL  −  16,00 TL
12,00 TL  −  6,00 TL
20,00 TL  −  11,00 TL
20,00 TL  −  11,00 TL
32,00 TL  −  16,00 TL
53,00 TL  −  44,52 TL
300,00 TL  −  225,00 TL
70,00 TL  −  44,10 TL
13,00 TL  −  7,00 TL
17,00 TL  −  9,00 TL